Zataar / Thyme

5e7a1b6e3e618a4616f06e7c
  • Country Origin: Jordan
IMAGE 1- Zaatar Lebanese / IMAGE 2- Zaatar Do'a / IMAGE 3- Zaatar Extra / IMAGE 4- Home Made Zaatar / IMAGE 5- Manaqeesh Thymian / IMAGE 6- Zaatar Halabi / IMAGE 7- Schami Thymian / IMAGE 8- Manaqeesh Thymian Bag