"Hang Zhou" Chae Hua Hui Concentrated Drink (710 cc.)

5e7a17b4a46a34699d2981de
  • Country Origin: Thailand
"Hang Zhou" Chae Hua Hui Concentrated Drink (710 cc.) เก็กฮวยคัดสรรคุณภาพสามารถชงดื่มได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็น