Gua Bao / PASTE

5e7a1b5c3e618a4616f06e7b
5e7b7bb5f67543309dce26ff
  • Country Origin: Taiwan
IMAGE 1- Gua Bao(30g,10 pcs)30g,10 pcs / IMAGE 2- Gua Bao(30g,20 pcs)30g,20 pcs / IMAGE 3- Gua Bao(60g,10 pcs)60g,10 pcs / IMAGE 4- Gua Bao(60g,20 pcs)60g,20 pcs / IMAGE 5- Gua Bao(60g,6 pcs)60g,6 pcs